กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุขชุมชน
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ
485 ม 6 ต.โพนข่า อ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ 33000