Home เกี่ยวกับเรา โครงสร้างกลุ่มงานฯ ข่าวประชาสัมพันธ์ ความรู้สำหรับประชาชน สำหรับเจ้าหน้าที่ ติดต่อเรา Login

ข่าวประชาสัมพันธ์ กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ
วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๖
นายแพทย์ทนง วีระแสงพงษ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ
มอบหมายให้ ภญ.มัลลิกา สุพล หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุขและเจ้าหน้าที่ในกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ
เจ้าหน้าที่กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ เจ้าหน้าที่กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลศรีสะเกษ โรงพยาบาลกันทรลักษ์ โรงพยาบาลขุขันธ์ เจ้าหน้าที่จาก สสอ.กันทลักษ์ สสอ.ขุขันธ์ และเจ้าหน้าที่จากเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เทศบาลเมืองกันทรลักษ์ และเทศบาลตำบลขุขันธ์ ออกตรวจอาหารสดกลุ่มเสี่ยง ได้แก่ ปลาหมึกกรอบ ไสบนาง ไส้ตัน ปลาหมึก ณ ห้องเย็นในเขตอำเภอเมือง อำเภอกันทรลักษ์ และอำเภอขุขันธ์ ประจำปี ๒๕๖๖ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนในการเลือกซื้ออาหารสดกลุ่มเสี่ยงได้อย่างมั่นใจ

 
045 616040-6 www.ssko.moph.go.th
ㆍ Sisaket MOPH @ Sisaket MOPH f สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ

ข่าว/กิจกรรมอื่นๆ'S NEW

การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้ธับผิดชอบงานคุ้มครองผู้บริโภคในการเฝ้าระวังการโฆษณาผลิตภัณฑ์และบริการสุขภาพทางสี่อวิทยุกระจายเสียงและออนไลน์

การประชุมคณะทำงานเภสัชกรรมปฐมภูมิ จังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ วันอังคาร ที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๖

การประชุมคณะกรรมการศูนย์ราชการสะดวก (GECC) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ ๑

ร่วมต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่จากเขตสุขภาพที่ 4 เยี่ยมชมและศึกษาดูงานระบบการจัดการอาหารปลอดภัย จังหวัดศรีสะเกษ

ออกตรวจอาหารสดกลุ่มเสี่ยง ณ อำเภอกันทรลักษ์ และอำเภอขุขันธ์

การประชุมคณะทำงานอาหารปลอดภัย จังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๕

ประชุมคณะกรรมสถานพยาบาลจังหัดศรีสะเกษ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๖

ตรวจอาหารสดและอาหารปรุงสำเร็จรูป ณ งานเทศกาลปีใหม่สี่เผ่าไทยศรีสะเกษ ประชำปี 2566

หน้าที่ 3 จาก 5