สรุปจำนวน

สถานที่ผลิตอาหารนำเข้าหรือสั่งอาหารเข้าฯทั้งหมด   0 นำเข้า 0 แห่ง
จำนวนที่รอ   0 อ.2 0 แห่ง
จำนวนที่ออกตรวจและอนุญาตแล้ว   0 สบ.1/1 0 แห่ง
ยกเลิก   0 สบ.1 0 แห่ง
    รวมทั้งสิ้น 0 แห่ง
1.รออนุมัติ (พื้นหลังสีแดง) 2.ดำเนินการ/ผ่านแล้ว (พื้นหลังสีเขียว)