สรุปจำนวน

จำนวนสถานประกอบการสุขภาพทั้งหมด   0 สปาเพื่อสุขภาพ 0 แห่ง
จำนวนที่รอ   0 นวดเพื่อสุขภาพ 0 แห่ง
จำนวนที่ออกตรวจและอนุญาตแล้ว   0 นวดเพื่อเสริมความงาม 0 แห่ง
จำนวนที่แจ้งเลิกแล้ว   0 อื่นๆตามประกาศกระทรวง 0 แห่ง
    รวมทั้งสิ้น 0 แห่ง
1.รออนุมัติ (พื้นหลังสีแดง) 2.ดำเนินการ/ผ่านแล้ว (พื้นหลังสีเขียว)