สรุปจำนวน

จำนวนสถานคลินิคทั้งหมด   0 คลินิกเวชกรรม 0 แห่ง คลินิกเทคนิคการแพทย์ 0 แห่ง
จำนวนที่รอ   0 คลินิกทันตกรรม 0 แห่ง คลินิกการแพทย์แผนไทย 0 แห่ง
จำนวนที่ออกตรวจและอนุญาตแล้ว   0 คลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 0 แห่ง สหคลินิก 0 แห่ง
จำนวนที่แจ้งเลิกแล้ว   0 คลินิกกายภาพบำบัด 0 แห่ง    
1.รออนุมัติ (พื้นหลังสีเหลือง) 2.ดำเนินการ/ผ่านแล้ว (พื้นหลังสีเขียว) 9.เลิกกิจการ (พื้นหลังสีแดง)