Home เกี่ยวกับเรา โครงสร้างกลุ่มงานฯ ข่าวประชาสัมพันธ์ ความรู้สำหรับประชาชน สำหรับเจ้าหน้าที่ ติดต่อเรา Login

เกี่ยวกับกลุ่มงาน

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ

   

 วิสัยทัศน์ (VISION)
  ระบบบริการสุขภาพได้มาตรฐาน การบริหารจัดการที่ดี ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วม เพื่อสุขภาวะของประชาชน

   พันธกิจ (MISSION)
๑. ระบบบริการสุขภาพมีคุณภาพ ได้มาตรฐาน
๒. ระบบบริหารจัดการมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
๓. ภาคีเครือข่ายมีความเข้มแข็งและมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพ

   ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบสุขภาพจังหวัดศรีสะเกษ

1.การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
2.การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
3.การส่งเสริมและสนับสนุนภาคีเครือข่าย