Home เกี่ยวกับเรา โครงสร้างกลุ่มงานฯ ข่าวประชาสัมพันธ์ ความรู้สำหรับประชาชน สำหรับเจ้าหน้าที่ ติดต่อเรา Login

การขออนุญาตด้านยา

ต่ออายุใบอนุญาตยา
ร้านขายยาแผนปัจจุบัน (ขย.1) ที่ได้รับอนุญาตตั้งแต่วันที่ 25 มิถุนายน 2557
จะต้องผ่านเกณฑ์การประเมินตามวิธีปฏิบัติทางเภสัชกรรมชุมชน ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยากำหนด
เพื่อนำผลการประเมินดังกล่าว มาใช้เป็นประกอบการพิจารณาต่ออายุใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน ประจำปี 2564

แบบฟอร์มขออนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน

ต่ออายุใบอนุญาตยา

        ใบอนุญาตเกี่ยวกับยาทุกประเภท ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีษะเกษ ได้ออกให้ในปี 2563 และก่อนหน้านั้น จะสิ้นสุดลงในวันที่ 31 ธันวาคม 2563 นี้แล้ว
   ดังนั้นผู้รับใบอนุญาตเกี่ยวกับยาท่านใดประสงค์จะประกอบกิจการต่อไปในปี พ.ศ. 2564 จะต้องยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาต โดยผู้รับอนุญาตพร้อมด้วยผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ
ต้องมายื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตด้วยตนเอง ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีษะเกษ ได้ตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน ถึง วันที่ 30 ธันวาคม 2563 ในวันและเวลาราชการ
(งดรับคำขอต่ออายุใบอนุญาต ณ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ) ผู้รับอนุญาตที่ยื่นคำขอต่ออายุหลังวันที่ 31 ธันวาคม 2563 จะมีโทษปรับ กรณีเป็นบุคคลธรรมดา มีโทษปรับวันละ 100 บาทกรณีเป็นนิติบุคคล มีโทษปรับวันละ 200 บาท
        โดยร้านขายยาแผนปัจจุบัน (ขย.1) ที่ได้รับอนุญาตตั้งแต่วันที่ 25 มิถุนายน 2557 จะต้องผ่านเกณฑ์การประเมินตามวิธีปฏิบัติทางเภสัชกรรมชุมชน ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยากำหนด เพื่อนำผลการประเมินดังกล่าว มาใช้เป็นประกอบการพิจารณาต่ออายุใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน ประจำปี 2564

        เอกสารและหลักฐานของผู้ขออนุญาต
1. คำขอต่ออายุใบอนุญาต
2. ใบอนุญาตฉบับจริง
3. ใบรับรองแพทย์ไม่เกิน 3 เดือน (ระบุไม่เป็นโรคต้องห้าม 5 โรคตามประกาศฯ ฉบับที่ 2 พ.ศ.2522)

  เอกสารและหลักฐานของผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการฯ (เภสัชกร พยาบาล ผู้ผ่านการอบรม ฯลฯ)
1. คำรับรองผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ
2. ใบรับรองแพทย์ไม่เกิน 3 เดือน (ระบุไม่เป็นโรคต้องห้าม 5 โรคตามประกาศฯ ฉบับที่ 2 พ.ศ.2522)
  ผลการตรวจประเมิน GPP ร้านยา ขย.1 (สำหรับต่ออายุ)