Home เกี่ยวกับเรา โครงสร้างกลุ่มงานฯ ข่าวประชาสัมพันธ์ ความรู้สำหรับประชาชน สำหรับเจ้าหน้าที่ ติดต่อเรา Login

​คำถามที่พบบ่อย

สอบถามเกี่ยวกับการขออนุมัติสถานที่ผลิต/นำเข้าเครื่องสำอางในประเทศไทย

ตอบ
การขออนุมัติสถานที่ผลิต/นำเข้าเครื่องสำอาง ประกาศฯ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการผลิตหรือ นำเข้าเครื่องสำอาง มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 24 พ.ค.61 ดังนั้น ผู้ประกอบการรายใหม่ที่ต้องการจดแจ้งจะต้องผ่านการ ตรวจสถานที่ผลิต/นำเข้าก่อนการจดแจ้ง ยื่นคำขอสถานที่ฯ ผ่านทางระบบจดแจ้ง Online Skynet หรือ ศูนย์บริการ OSSC อย.

หากซื้อสินค้าอาหารที่มีเลขสารบบอาหาร (เลข อย.) แล้ววมาแบ่งบรรจุใหม่จะต้องขอเลขสารบบอาหารใหม่อีกหรือไม่

ตอบ
ต้องขอเลขสารบบอาหารใหม่ เนื่องจากตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ “ผลิต” หมายความว่าทำ ผสม ปรุงแต่ง และหมายความรวมถึงแบ่งบรรจุดด้วย ดังนั้นหากสถานที่แบ่งบรรจุมีการใช้เครื่องจักรกำลังรวมตั้งแต่ ๕ แรงม้าขึ้นไป หรือใช้คนงานตั้งแต่ ๗ คนขึ้นไปโดยใช้เครื่องจักรหรือไม่ก็ตาม ต้องยื่นคำขออนุญาตตั้งโรงงานผลิตอาหาร (แบบ อ.๑) แต่ถ้าสถานที่แบ่งบรรจุมีการใช้เครื่องจักรไม่ถึง ๕ แรงม้า และคนงานไม่ถึง ๗ คน ต้องยื่นคำขอรับเลขสถานที่ผลิตอาหารที่ไม่เข้าข่ายโรงงาน (แบบ สบ.๑) เมื่อได้รับใบอนุญาตสถานที่ผลิตอาหารเรียบร้อยแล้ว ให้ยื่นขออนุญาตผลิตภัณฑ์อาหารตามประเภทอาหารที่ขอแบ่งบรรจุด้วย