Home เกี่ยวกับเรา โครงสร้างกลุ่มงานฯ ข่าวประชาสัมพันธ์ ความรู้สำหรับประชาชน สำหรับเจ้าหน้าที่ ติดต่อเรา Login

แบบฟอร์มการขออนุญาตสถานพยาบาล

แบบฟอร์มคำขออนุญาต

แบบฟอร์มคำขอต่ออายุใบอนุญาต

การยื่นขอต่ออายุใบอนุญาตและชำระค่าธรรมเนียมประจำปี สำหรับคลินิก
บันทึกตรวจมาตรฐานคลินิก
การยื่นขอต่ออายุใบอนุญาตและชำระค่าธรรมเนียมประจำปี สถานพยาบาลที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน (โรงพยาบาล) ให้เตรียมเอกสาร ดังนี้