Home เกี่ยวกับเรา โครงสร้างกลุ่มงานฯ ข่าวประชาสัมพันธ์ ความรู้สำหรับประชาชน สำหรับเจ้าหน้าที่ ติดต่อเรา Login

การประชุมเชิงปฏิบัติการแกนนำ อย.น้อย

เครือข่ายอาหารปลอดภัยในโรงเรียน จังหวัดศรีสะเกษ

การประชุมเชิงปฏิบัติการแกนนำ อย.น้อย เครือข่ายอาหารปลอดภัยในโรงเรียน จังหวัดศรีสะเกษ
ตามโครงการหน่วยเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยด้านอาหารเขตสุขภาพที่ 10 ปีงบประมาณ 2565
 
ใน วันที่ 24 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ อาคารส่งเสริมสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ
 
โดยมีแกนนำ อย.น้อย ครู และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ในจังหวัดศรีสะเกษ เข้าร่วมรวมกว่า 300 คน
โดย นายแพทย์ทนง วีระแสงพงษ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้
นายแพทย์เสกสรรค์ จวงจันทร์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษเป็นประธานในพิธีเปิด
กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุขได้จัดการประชุมขึ้นเพื่อให้ความรู้เบื้องต้น 
เรื่องผลิตภัณฑ์สุขภาพ ให้แกนนำ อย.น้อย เพื่อนำความรู้ไปสื่อสาร บอกต่อ กระจายข้อมูล
และสร้างเครือข่ายด้านอาหารปลอดภัยในโรงเรียน ในจังหวัดศรีสะเกษ ต่อไป
 

ข่าว/กิจกรรมอื่นๆ'S NEW

ตรวจวิสาหกิจชุมชนพอเพียงตามรอยพ่อหลวง อำเภอเมืองศรีสะเกษ ร่วมกับทีมศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี

พนักงานเจ้าหน้าที่ตามพรบ.สถานพยาบาลพ.ศ.๒๕๔๑ กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ ออกตรวจประเมินมาตรฐานสถานพยาบาลเอกชนในเขตอำเภอเมือง และอำเภอภูสิงห์

ตรวจสถานที่ผลิตซอสในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท ประเภทน้ำจิ้ม ด้วยวิธี Remote audit

การจัดสอบผู้ควบคุมการผลิตอาหาร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ  ประจำวันที่ 23 มีนาคม 2566

ตรวจสถานที่ผลิตกาแฟคั่วบดโรบัสตา ศรีสะเกษ (ROBUSTA SKAKET)

พนักงานเจ้าหน้าที่ตามพรบ.สถานพยาบาลพ.ศ.๒๕๔๑ กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ และโรงพยาบาลศรีสะเกษ ออกตรวจประเมินมาตรฐานสถานพยาบาลเอกชนในเขตอำเภอเมืองศรีสะเกษ

รวมข่าวเปิด OSSC SISAKET ตามมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก(GECC)

อบรมเชิงปฏิบัติการจัดการองค์ความรู้ เพื่อพัฒนาเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคสำหรับเฝ้าระวังและจัดการปัญหาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ผิดกฎหมายและไม่ปลอดภัยในชุมชน ผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัลตาไวฟอร์เฮลท์

หน้าที่ 2 จาก 6