Home เกี่ยวกับเรา โครงสร้างกลุ่มงานฯ ข่าวประชาสัมพันธ์ ความรู้สำหรับประชาชน สำหรับเจ้าหน้าที่ ติดต่อเรา Login

ข่าวประชาสัมพันธ์ กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ
วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๖
นายแพทย์ทนง วีระแสงพงษ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ
มอบหมายให้ ภญ.มัลลิกา สุพล หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุขและเจ้าหน้าที่ในกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ
เจ้าหน้าที่กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ เจ้าหน้าที่กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลศรีสะเกษ โรงพยาบาลกันทรลักษ์ โรงพยาบาลขุขันธ์ เจ้าหน้าที่จาก สสอ.กันทลักษ์ สสอ.ขุขันธ์ และเจ้าหน้าที่จากเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เทศบาลเมืองกันทรลักษ์ และเทศบาลตำบลขุขันธ์ ออกตรวจอาหารสดกลุ่มเสี่ยง ได้แก่ ปลาหมึกกรอบ ไสบนาง ไส้ตัน ปลาหมึก ณ ห้องเย็นในเขตอำเภอเมือง อำเภอกันทรลักษ์ และอำเภอขุขันธ์ ประจำปี ๒๕๖๖ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนในการเลือกซื้ออาหารสดกลุ่มเสี่ยงได้อย่างมั่นใจ

 
045 616040-6 www.ssko.moph.go.th
ㆍ Sisaket MOPH @ Sisaket MOPH f สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ

ข่าว/กิจกรรมอื่นๆ'S NEW

พนักงานเจ้าหน้าที่ตามพรบ.สถานพยาบาลพ.ศ.๒๕๔๑ กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ ออกตรวจประเมินมาตรฐานสถานพยาบาลเอกชนในเขตอำเภอเมือง และอำเภอภูสิงห์

ตรวจสถานที่ผลิตซอสในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท ประเภทน้ำจิ้ม ด้วยวิธี Remote audit

การจัดสอบผู้ควบคุมการผลิตอาหาร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ  ประจำวันที่ 23 มีนาคม 2566

ตรวจสถานที่ผลิตกาแฟคั่วบดโรบัสตา ศรีสะเกษ (ROBUSTA SKAKET)

พนักงานเจ้าหน้าที่ตามพรบ.สถานพยาบาลพ.ศ.๒๕๔๑ กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ และโรงพยาบาลศรีสะเกษ ออกตรวจประเมินมาตรฐานสถานพยาบาลเอกชนในเขตอำเภอเมืองศรีสะเกษ

รวมข่าวเปิด OSSC SISAKET ตามมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก(GECC)

อบรมเชิงปฏิบัติการจัดการองค์ความรู้ เพื่อพัฒนาเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคสำหรับเฝ้าระวังและจัดการปัญหาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ผิดกฎหมายและไม่ปลอดภัยในชุมชน ผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัลตาไวฟอร์เฮลท์

การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่และเครือข่ายการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคในชุมชน รุ่นที่ ๒

หน้าที่ 1 จาก 5