Home เกี่ยวกับเรา โครงสร้างกลุ่มงานฯ ข่าวประชาสัมพันธ์ ความรู้สำหรับประชาชน สำหรับเจ้าหน้าที่ ติดต่อเรา Login

วันที่ 19 มกราคม 2566
นพ.ทนง วีระแสงพงษ์นพ.สสจ.ศก.มอบหมายให้ภก.ไพฑูรย์ แก้วภมร รอง นพ.สสจ.ฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มงาน คบส. ร่วมต้อนรับ ภญ.ดวงกมล นุตราวงศ์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระบุรี และคณะเจ้าหน้าที่จากเขตสุขภาพที่ 4 ได้แก่ จังหวัดนนทบุรี ปทุมธานี อยุธยา สระบุรี ลพบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง และนครนายก เยี่ยมชมและศึกษาดูงานระบบการจัดการอาหารปลอดภัย และห้องปฏิบัติการหน่วยเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยด้านอาหาร เขตสุขภาพที่ 10 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ

ข่าว/กิจกรรมอื่นๆ'S NEW

พนักงานเจ้าหน้าที่ตามพรบ.สถานพยาบาลพ.ศ.๒๕๔๑ กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ ออกตรวจประเมินมาตรฐานสถานพยาบาลเอกชนในเขตอำเภอเมือง และอำเภอภูสิงห์

ตรวจสถานที่ผลิตซอสในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท ประเภทน้ำจิ้ม ด้วยวิธี Remote audit

การจัดสอบผู้ควบคุมการผลิตอาหาร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ  ประจำวันที่ 23 มีนาคม 2566

ตรวจสถานที่ผลิตกาแฟคั่วบดโรบัสตา ศรีสะเกษ (ROBUSTA SKAKET)

พนักงานเจ้าหน้าที่ตามพรบ.สถานพยาบาลพ.ศ.๒๕๔๑ กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ และโรงพยาบาลศรีสะเกษ ออกตรวจประเมินมาตรฐานสถานพยาบาลเอกชนในเขตอำเภอเมืองศรีสะเกษ

รวมข่าวเปิด OSSC SISAKET ตามมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก(GECC)

อบรมเชิงปฏิบัติการจัดการองค์ความรู้ เพื่อพัฒนาเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคสำหรับเฝ้าระวังและจัดการปัญหาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ผิดกฎหมายและไม่ปลอดภัยในชุมชน ผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัลตาไวฟอร์เฮลท์

การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่และเครือข่ายการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคในชุมชน รุ่นที่ ๒

หน้าที่ 1 จาก 5