Home เกี่ยวกับเรา โครงสร้างกลุ่มงานฯ ข่าวประชาสัมพันธ์ ความรู้สำหรับประชาชน สำหรับเจ้าหน้าที่ ติดต่อเรา Login

จังหวัดอาหารปลอดภัยต้นแบบ

1. กฏหมายและประกาศที่เกี่ยวข้อง

มาตรฐานโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย  

พรบ.อาหาร พ.ศ.๒๕๒๒ ฉบับรวม (พรบ./กฎกระทรวง/ระเบียบ/ประกาศ/อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง)  

พรบ.การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๓ พ.ศ.๒๕๖๐  

พรบ.โรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘  

กฎกระทรวงว่าด้วยสุขลักษณะของตลาด พ.ศ.๒๕๕๑  

กฎกระทรวงสุขลักษณะของสถานที่จำหน่ายอาหาร พ.ศ. ๒๕๖๑  

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคำนวนอุณหภูมิในการเก็บรักษาอาหารสด พ.ศ. ๒๕๖๑  

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดอบรมผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร พ.ศ. ๒๕๖๑  

ประกาศกรมอนามัย เรื่อง การนำใบกัญชามาใช้ในการทำ ประกอบ หรือ ปรุงอาหาร ในสถานประกอบกิจการอาหาร พ.ศ. ๒๕๖๕  

2.หนังสือราชการ

หนังสือเเจ้งกำหนดการสุ่มตัวอย่างวัตถุดิบโรงครัวส่งตรวจวิเคราะห์ ประจำปี 2567  

หนังสือแจ้งผลตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างอาหาร ประจำเดือนกันยายน 2566  

หนังสือเชิญประชุม คกก.อาหารปลอดภัย ครั้งที่ 2/2566  

แจ้งการรายงานผลการดำเนินงานโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย  

แจ้งคำสั่งคณะกรรมการอาหารปลอดภัย  

หนังสือเชิญอำเภอขุขันธ์ กันทรลักษ์ ร่วมออกตรวจ  

หนังสือเชิญร่วมออกตรวจ  

หนังสือเรียน สสอ.ขุขันธ์  

หนังสือเรียน สสอ.กันทรลักษ์  

หนังสือเรียน สสอ.กันทรลักษ์  

หนังสือเรียน สสอ.เมืองศรีสะเกษ  

ขอความร่วมมือสุ่มเก็บตัวอย่างอาหาร  

หนังสือเรียน ผอ.โรงพยาบาลขุขันธ์  

หนังสือเรียน ผอ.โรงพยาบาลศรีสะเกษ  

ขอความร่วมมือสุ่มเก็บตัวอย่าง  

หนังสือเรียน ผอ.โรงพยาบาลกันทรลักษ์  

หนังสือเรียนนายกเทศมนตรีตำบลขุขันธ์  

หนังสือเรียนนายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ  

หนังสือเชิญเทศบาลฯ  

หนังสือเชิญโรพยาบาลศรีสะเกษ  

ขอความอนุเคราะห์เก็บตัวอย่างส่งตรวจ  

แจ้งผลวิเคราะห์ตัวอย่างอาหาร  

5.ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมคณะกรรมการอาหารปลอดภัย จังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 2/2566  

ประชาสัมพันธ์ผลตรวจสารปนเปื้อนฟอร์มาลีนในร้านอาหาร จ.ศรีสะเกษ     

11/04/2566 จังหวัดศรีสะเกษ โรงงานสะอาด น้ำแข็งปลอดภัย ต้อนรับสงกรานต์วิถีใหม่ ปี 2566     

12/01/2566 ออกตรวจอาหารสดกลุ่มเสี่ยง ณ ห้องเย็น ในเขตพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ     

27/12/2565 การประชุมคณะทำงานอาหารปลอดภัย จังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖     

26/12/2565 การตรวจอาหารสดและอาหารปรุงสำเร็จรูป ณ งานเทศกาลปีใหม่สี่เผ่าไทยศรีสะเกษ ประจำปี 2566     

24/08/2565 การประชุมเชิงปฏิบัติการแกนนำ อย.น้อย เครื่อข่ายอาหารปลอดภัยในโรงเรียน จังหวัดศรีสะเกษ