Home เกี่ยวกับเรา โครงสร้างกลุ่มงานฯ ข่าวประชาสัมพันธ์ ความรู้สำหรับประชาชน สำหรับเจ้าหน้าที่ ติดต่อเรา Login

จังหวัดอาหารปลอดภัยต้นแบบ

1. กฏหมายและประกาศที่เกี่ยวข้อง

พรบ.อาหาร พ.ศ.๒๕๒๒ ฉบับรวม (พรบ./กฎกระทรวง/ระเบียบ/ประกาศ/อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง)  

พรบ.การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๓ พ.ศ.๒๕๖๐  

พรบ.โรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘  

กฎกระทรวงว่าด้วยสุขลักษณะของตลาด พ.ศ.๒๕๕๑  

กฎกระทรวงสุขลักษณะของสถานที่จำหน่ายอาหาร พ.ศ. ๒๕๖๑  

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคำนวนอุณหภูมิในการเก็บรักษาอาหารสด พ.ศ. ๒๕๖๑  

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดอบรมผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร พ.ศ. ๒๕๖๑  

ประกาศกรมอนามัย เรื่อง การนำใบกัญชามาใช้ในการทำ ประกอบ หรือ ปรุงอาหาร ในสถานประกอบกิจการอาหาร พ.ศ. ๒๕๖๕  

2.หนังสือราชการ

แจ้งการรายงานผลการดำเนินงานโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย  

แจ้งคำสั่งคณะกรรมการอาหารปลอดภัย  

หนังสือเชิญอำเภอขุขันธ์ กันทรลักษ์ ร่วมออกตรวจ  

หนังสือเชิญร่วมออกตรวจ  

หนังสือเรียน สสอ.ขุขันธ์  

หนังสือเรียน สสอ.กันทรลักษ์  

หนังสือเรียน สสอ.กันทรลักษ์  

หนังสือเรียน สสอ.เมืองศรีสะเกษ  

ขอความร่วมมือสุ่มเก็บตัวอย่างอาหาร  

หนังสือเรียน ผอ.โรงพยาบาลขุขันธ์  

หนังสือเรียน ผอ.โรงพยาบาลศรีสะเกษ  

ขอความร่วมมือสุ่มเก็บตัวอย่าง  

หนังสือเรียน ผอ.โรงพยาบาลกันทรลักษ์  

หนังสือเรียนนายกเทศมนตรีตำบลขุขันธ์  

หนังสือเรียนนายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ  

หนังสือเชิญเทศบาลฯ  

หนังสือเชิญโรพยาบาลศรีสะเกษ  

ขอความอนุเคราะห์เก็บตัวอย่างส่งตรวจ  

แจ้งผลวิเคราะห์ตัวอย่างอาหาร