Home เกี่ยวกับเรา โครงสร้างกลุ่มงานฯ ข่าวประชาสัมพันธ์ ความรู้สำหรับประชาชน สำหรับเจ้าหน้าที่ ติดต่อเรา Login

การประชุมเชิงปฏิบัติการแกนนำ อย.น้อย

เครือข่ายอาหารปลอดภัยในโรงเรียน จังหวัดศรีสะเกษ

การประชุมเชิงปฏิบัติการแกนนำ อย.น้อย เครือข่ายอาหารปลอดภัยในโรงเรียน จังหวัดศรีสะเกษ
ตามโครงการหน่วยเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยด้านอาหารเขตสุขภาพที่ 10 ปีงบประมาณ 2565
 
ใน วันที่ 24 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ อาคารส่งเสริมสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ
 
โดยมีแกนนำ อย.น้อย ครู และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ในจังหวัดศรีสะเกษ เข้าร่วมรวมกว่า 300 คน
โดย นายแพทย์ทนง วีระแสงพงษ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้
นายแพทย์เสกสรรค์ จวงจันทร์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษเป็นประธานในพิธีเปิด
กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุขได้จัดการประชุมขึ้นเพื่อให้ความรู้เบื้องต้น 
เรื่องผลิตภัณฑ์สุขภาพ ให้แกนนำ อย.น้อย เพื่อนำความรู้ไปสื่อสาร บอกต่อ กระจายข้อมูล
และสร้างเครือข่ายด้านอาหารปลอดภัยในโรงเรียน ในจังหวัดศรีสะเกษ ต่อไป
 

ข่าว/กิจกรรมอื่นๆ'S NEW

การประชุมคณะทำงานอาหารปลอดภัย จังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๕

ประชุมคณะกรรมสถานพยาบาลจังหัดศรีสะเกษ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๖

ตรวจอาหารสดและอาหารปรุงสำเร็จรูป ณ งานเทศกาลปีใหม่สี่เผ่าไทยศรีสะเกษ ประชำปี 2566

รับการศึกษาดูงาน เรื่อง เครื่องมือการเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพ ในชุมชน “ร้านชำ GIS” หรือ “หอมแดง Project”  จากเจ้าหน้าที่จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ

ภก.ไพฑูย์ แก้วภมร รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมลงพื้นที่ติดตามตรวจเยี่ยมและพบปะเกษตรกร ในการขับเคลื่อนวาระจังหวัดศรีสะเกษเกษตรบูรณาการ : หอมแดง

ขั้นตอนการต่ออายุใบอนุญาตร้านยา ประจำปี 2565

ขั้นตอนการต่อใบอนุญาตสถานพยาบาล ประจำปี 2566

ขั้นตอนการต่อใบอนุญาตอาหาร ปี 2566

หน้าที่ 4 จาก 6