Home เกี่ยวกับเรา โครงสร้างกลุ่มงานฯ ข่าวประชาสัมพันธ์ ความรู้สำหรับประชาชน สำหรับเจ้าหน้าที่ ติดต่อเรา Login

การประชุมคณะทำงานอาหารปลอดภัย จังหวัดศรีสะเกษ

ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๕


นายแพทย์ทนง วีระแสงพงษ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในการประชุมการประชุมคณะทำงานอาหารปลอดภัยจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ร่วมกับคณะทำงานอาหารปลอดภัย

เจ้าหน้าที่กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข เจ้าหน้าที่กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย เจ้าหน้าที่กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ 

และเจ้าหน้าที่หน่วยเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยด้านอาหาร เขตสุขภาพที่ ๑๐ ณ ห้องประชุม ๒๐๒

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ

ข่าว/กิจกรรมอื่นๆ'S NEW

การประชุมคณะทำงานอาหารปลอดภัย จังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๕

ประชุมคณะกรรมสถานพยาบาลจังหัดศรีสะเกษ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๖

ตรวจอาหารสดและอาหารปรุงสำเร็จรูป ณ งานเทศกาลปีใหม่สี่เผ่าไทยศรีสะเกษ ประชำปี 2566

รับการศึกษาดูงาน เรื่อง เครื่องมือการเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพ ในชุมชน “ร้านชำ GIS” หรือ “หอมแดง Project”  จากเจ้าหน้าที่จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ

ภก.ไพฑูย์ แก้วภมร รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมลงพื้นที่ติดตามตรวจเยี่ยมและพบปะเกษตรกร ในการขับเคลื่อนวาระจังหวัดศรีสะเกษเกษตรบูรณาการ : หอมแดง

ขั้นตอนการต่ออายุใบอนุญาตร้านยา ประจำปี 2565

ขั้นตอนการต่อใบอนุญาตสถานพยาบาล ประจำปี 2566

ขั้นตอนการต่อใบอนุญาตอาหาร ปี 2566

หน้าที่ 4 จาก 6