Home เกี่ยวกับเรา โครงสร้างกลุ่มงานฯ ข่าวประชาสัมพันธ์ ความรู้สำหรับประชาชน สำหรับเจ้าหน้าที่ ติดต่อเรา Login

วันที่ 19 มกราคม 2566
นพ.ทนง วีระแสงพงษ์นพ.สสจ.ศก.มอบหมายให้ภก.ไพฑูรย์ แก้วภมร รอง นพ.สสจ.ฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มงาน คบส. ร่วมต้อนรับ ภญ.ดวงกมล นุตราวงศ์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระบุรี และคณะเจ้าหน้าที่จากเขตสุขภาพที่ 4 ได้แก่ จังหวัดนนทบุรี ปทุมธานี อยุธยา สระบุรี ลพบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง และนครนายก เยี่ยมชมและศึกษาดูงานระบบการจัดการอาหารปลอดภัย และห้องปฏิบัติการหน่วยเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยด้านอาหาร เขตสุขภาพที่ 10 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ

ข่าว/กิจกรรมอื่นๆ'S NEW

การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้ธับผิดชอบงานคุ้มครองผู้บริโภคในการเฝ้าระวังการโฆษณาผลิตภัณฑ์และบริการสุขภาพทางสี่อวิทยุกระจายเสียงและออนไลน์

การประชุมคณะทำงานเภสัชกรรมปฐมภูมิ จังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ วันอังคาร ที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๖

การประชุมคณะกรรมการศูนย์ราชการสะดวก (GECC) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ ๑

ร่วมต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่จากเขตสุขภาพที่ 4 เยี่ยมชมและศึกษาดูงานระบบการจัดการอาหารปลอดภัย จังหวัดศรีสะเกษ

ออกตรวจอาหารสดกลุ่มเสี่ยง ณ อำเภอกันทรลักษ์ และอำเภอขุขันธ์

การประชุมคณะทำงานอาหารปลอดภัย จังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๕

ประชุมคณะกรรมสถานพยาบาลจังหัดศรีสะเกษ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๖

ตรวจอาหารสดและอาหารปรุงสำเร็จรูป ณ งานเทศกาลปีใหม่สี่เผ่าไทยศรีสะเกษ ประชำปี 2566

หน้าที่ 3 จาก 5