Home เกี่ยวกับเรา โครงสร้างกลุ่มงานฯ ข่าวประชาสัมพันธ์ ความรู้สำหรับประชาชน สำหรับเจ้าหน้าที่ ติดต่อเรา Login

วันนี้ (11 เม.ย. 66) ที่ห้องประชุมนายแพทย์บัณฑิตจึงสมาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ นายทนง วีระแสงพงษ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ มอบป้ายแสดงสัญลักษ์ ผ่านมาตรฐาน จีเอ็มพี โรงงานสะอาด น้ำแข็งปลอดภัย ต้อนรับสงกรานต์วิถีใหม่ แก่ผู้ประกอบการโรงงานผลิตน้ำแข็งในจังหวัดศรีสะเกษ
นายทนง วีระแสงพงษ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุข ได้มีนโยบายกำกับติดตามและเฝ้าระวังสถานที่ผลิตอาหารเพื่อความปลอดภัยแก่ผู้บริโภค โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงฤดูร้อน ประชาชนมีการบริโภคน้ำแข็งเป็นจำนวนมาก โอกาสที่จะเกิดการปนเปื้อนจากเชื้อจุลินทรีย์มีมากขึ้น ทำให้เกิดโรคท้องร่วง อาหารเป็นพิษ

จังหวัดศรีสะเกษ จึงได้ดำเนินการควบคุมกำกับสถานที่ผลิตน้ำแข็งในจังหวัดศรีสะเกษ โดยการตรวจสถานที่ผลิตตามเกณฑ์มาตรฐาน เกณฑ์การผลิตอาหารที่ดี (Good Manufacturing Practice : GMP) ตามกฎหมาย และเก็บตัวอย่างน้ำแข็งส่งตรวจเพื่อเฝ้าระวังความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์น้ำแข็งชนิดที่บรรจุในภาชนะปิดสนิทหรือน้ำแข็งหลอด

สำหรับจังหวัดศรีสะเกษ มีสถานที่ผลิตน้ำแข็ง 22 แห่ง กระจายใน 7 อำเภอ คงสถานนะสถานที่ผลิตจำนวน 20 แห่ง ทุกแห่งตรวจผ่านมาตรฐานจีเอ็มพี ไม่พบจุลินทรีย์ก่อโรค ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องน้ำแข็ง ทั้ง 20 แห่ง

ข่าว/กิจกรรมอื่นๆ'S NEW

ตรวจวิสาหกิจชุมชนพอเพียงตามรอยพ่อหลวง อำเภอเมืองศรีสะเกษ ร่วมกับทีมศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี

พนักงานเจ้าหน้าที่ตามพรบ.สถานพยาบาลพ.ศ.๒๕๔๑ กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ ออกตรวจประเมินมาตรฐานสถานพยาบาลเอกชนในเขตอำเภอเมือง และอำเภอภูสิงห์

ตรวจสถานที่ผลิตซอสในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท ประเภทน้ำจิ้ม ด้วยวิธี Remote audit

การจัดสอบผู้ควบคุมการผลิตอาหาร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ  ประจำวันที่ 23 มีนาคม 2566

ตรวจสถานที่ผลิตกาแฟคั่วบดโรบัสตา ศรีสะเกษ (ROBUSTA SKAKET)

พนักงานเจ้าหน้าที่ตามพรบ.สถานพยาบาลพ.ศ.๒๕๔๑ กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ และโรงพยาบาลศรีสะเกษ ออกตรวจประเมินมาตรฐานสถานพยาบาลเอกชนในเขตอำเภอเมืองศรีสะเกษ

รวมข่าวเปิด OSSC SISAKET ตามมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก(GECC)

อบรมเชิงปฏิบัติการจัดการองค์ความรู้ เพื่อพัฒนาเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคสำหรับเฝ้าระวังและจัดการปัญหาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ผิดกฎหมายและไม่ปลอดภัยในชุมชน ผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัลตาไวฟอร์เฮลท์

หน้าที่ 2 จาก 6