Home เกี่ยวกับเรา โครงสร้างกลุ่มงานฯ ข่าวประชาสัมพันธ์ ความรู้สำหรับประชาชน สำหรับเจ้าหน้าที่ ติดต่อเรา Login

วันนี้ (11 เม.ย. 66) ที่ห้องประชุมนายแพทย์บัณฑิตจึงสมาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ นายทนง วีระแสงพงษ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ มอบป้ายแสดงสัญลักษ์ ผ่านมาตรฐาน จีเอ็มพี โรงงานสะอาด น้ำแข็งปลอดภัย ต้อนรับสงกรานต์วิถีใหม่ แก่ผู้ประกอบการโรงงานผลิตน้ำแข็งในจังหวัดศรีสะเกษ
นายทนง วีระแสงพงษ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุข ได้มีนโยบายกำกับติดตามและเฝ้าระวังสถานที่ผลิตอาหารเพื่อความปลอดภัยแก่ผู้บริโภค โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงฤดูร้อน ประชาชนมีการบริโภคน้ำแข็งเป็นจำนวนมาก โอกาสที่จะเกิดการปนเปื้อนจากเชื้อจุลินทรีย์มีมากขึ้น ทำให้เกิดโรคท้องร่วง อาหารเป็นพิษ

จังหวัดศรีสะเกษ จึงได้ดำเนินการควบคุมกำกับสถานที่ผลิตน้ำแข็งในจังหวัดศรีสะเกษ โดยการตรวจสถานที่ผลิตตามเกณฑ์มาตรฐาน เกณฑ์การผลิตอาหารที่ดี (Good Manufacturing Practice : GMP) ตามกฎหมาย และเก็บตัวอย่างน้ำแข็งส่งตรวจเพื่อเฝ้าระวังความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์น้ำแข็งชนิดที่บรรจุในภาชนะปิดสนิทหรือน้ำแข็งหลอด

สำหรับจังหวัดศรีสะเกษ มีสถานที่ผลิตน้ำแข็ง 22 แห่ง กระจายใน 7 อำเภอ คงสถานนะสถานที่ผลิตจำนวน 20 แห่ง ทุกแห่งตรวจผ่านมาตรฐานจีเอ็มพี ไม่พบจุลินทรีย์ก่อโรค ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องน้ำแข็ง ทั้ง 20 แห่ง

ข่าว/กิจกรรมอื่นๆ'S NEW

การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่และเครือข่ายการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคในชุมชน รุ่นที่ ๒

ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่และเครือข่ายการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคในชุมชน รุ่นที่ ๑

อบรมเชิงปฏิบัติการสร้างเครือข่ายผู้ดูแลการใช้ยาสมเหตุผลในผู้ป่วยสูงอายุโรคเรื้อรังและการใช้แอปพลิเคชั่น “อสม.ทางไกลปฐมภูมิ (Tele-VHV)” บูรณาการร่วมกับการประชุมชี้แจงเครือข่ายการดำเนินงานเภสัชกรรมปฐมภูมิ

การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้ธับผิดชอบงานคุ้มครองผู้บริโภคในการเฝ้าระวังการโฆษณาผลิตภัณฑ์และบริการสุขภาพทางสี่อวิทยุกระจายเสียงและออนไลน์

การประชุมคณะทำงานเภสัชกรรมปฐมภูมิ จังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ วันอังคาร ที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๖

การประชุมคณะกรรมการศูนย์ราชการสะดวก (GECC) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ ๑

ร่วมต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่จากเขตสุขภาพที่ 4 เยี่ยมชมและศึกษาดูงานระบบการจัดการอาหารปลอดภัย จังหวัดศรีสะเกษ

ออกตรวจอาหารสดกลุ่มเสี่ยง ณ อำเภอกันทรลักษ์ และอำเภอขุขันธ์

หน้าที่ 3 จาก 6