Home เกี่ยวกับเรา โครงสร้างกลุ่มงานฯ ข่าวประชาสัมพันธ์ ความรู้สำหรับประชาชน สำหรับเจ้าหน้าที่ ติดต่อเรา Login

วันนี้ (11 เม.ย. 66) ที่ห้องประชุมนายแพทย์บัณฑิตจึงสมาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ นายทนง วีระแสงพงษ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ มอบป้ายแสดงสัญลักษ์ ผ่านมาตรฐาน จีเอ็มพี โรงงานสะอาด น้ำแข็งปลอดภัย ต้อนรับสงกรานต์วิถีใหม่ แก่ผู้ประกอบการโรงงานผลิตน้ำแข็งในจังหวัดศรีสะเกษ
นายทนง วีระแสงพงษ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุข ได้มีนโยบายกำกับติดตามและเฝ้าระวังสถานที่ผลิตอาหารเพื่อความปลอดภัยแก่ผู้บริโภค โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงฤดูร้อน ประชาชนมีการบริโภคน้ำแข็งเป็นจำนวนมาก โอกาสที่จะเกิดการปนเปื้อนจากเชื้อจุลินทรีย์มีมากขึ้น ทำให้เกิดโรคท้องร่วง อาหารเป็นพิษ

จังหวัดศรีสะเกษ จึงได้ดำเนินการควบคุมกำกับสถานที่ผลิตน้ำแข็งในจังหวัดศรีสะเกษ โดยการตรวจสถานที่ผลิตตามเกณฑ์มาตรฐาน เกณฑ์การผลิตอาหารที่ดี (Good Manufacturing Practice : GMP) ตามกฎหมาย และเก็บตัวอย่างน้ำแข็งส่งตรวจเพื่อเฝ้าระวังความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์น้ำแข็งชนิดที่บรรจุในภาชนะปิดสนิทหรือน้ำแข็งหลอด

สำหรับจังหวัดศรีสะเกษ มีสถานที่ผลิตน้ำแข็ง 22 แห่ง กระจายใน 7 อำเภอ คงสถานนะสถานที่ผลิตจำนวน 20 แห่ง ทุกแห่งตรวจผ่านมาตรฐานจีเอ็มพี ไม่พบจุลินทรีย์ก่อโรค ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องน้ำแข็ง ทั้ง 20 แห่ง

ข่าว/กิจกรรมอื่นๆ'S NEW

การประชุมคณะทำงานอาหารปลอดภัย จังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๕

ประชุมคณะกรรมสถานพยาบาลจังหัดศรีสะเกษ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๖

ตรวจอาหารสดและอาหารปรุงสำเร็จรูป ณ งานเทศกาลปีใหม่สี่เผ่าไทยศรีสะเกษ ประชำปี 2566

รับการศึกษาดูงาน เรื่อง เครื่องมือการเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพ ในชุมชน “ร้านชำ GIS” หรือ “หอมแดง Project”  จากเจ้าหน้าที่จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ

ภก.ไพฑูย์ แก้วภมร รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมลงพื้นที่ติดตามตรวจเยี่ยมและพบปะเกษตรกร ในการขับเคลื่อนวาระจังหวัดศรีสะเกษเกษตรบูรณาการ : หอมแดง

ขั้นตอนการต่ออายุใบอนุญาตร้านยา ประจำปี 2565

ขั้นตอนการต่อใบอนุญาตสถานพยาบาล ประจำปี 2566

ขั้นตอนการต่อใบอนุญาตอาหาร ปี 2566

หน้าที่ 4 จาก 6