Home เกี่ยวกับเรา โครงสร้างกลุ่มงานฯ ข่าวประชาสัมพันธ์ ความรู้สำหรับประชาชน สำหรับเจ้าหน้าที่ ติดต่อเรา Login

การอบรมพัฒนาแปรรูปและสร้างแนวทางในการขอรับใบอนุญาตผลิตอาหาร (อย.)

__________________________________________________________________________________________
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ร่วมกับ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม(อว) ได้กำหนด การอบรมพัฒนาแปรรูปและสร้างแนวทางในการขอรับใบอนุญาตผลิตอาหาร (อย.) ผลิตภัณฑ์หอม กระเทียมสไลด์อบแห้งและข้าวหอมมะลิอินทรีย์
ในวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๕ ณ ตำบลหนองแค อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อเพิ่มศักยภาพและสร้างรูปแบบการผลิต BCG  ในพื้นที่ตำบลหนองแคด้วยองค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรม
โดย U2T for BCG เป็นการสานต่อโครงการ U2T แต่จะแตกต่างตรงที่โฟกัสและชูในเรื่องของ BCG เป็นหลัก ซึ่งเป็นโมเดลเศรษฐกิจใหม่ของไทยที่สามารถนำไปยกระดับเศรษฐกิจฐานราก เพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการด้าน BCG ในพื้นที่ได้

ข่าว/กิจกรรมอื่นๆ'S NEW

การประชุมคณะทำงานอาหารปลอดภัย จังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๕

ประชุมคณะกรรมสถานพยาบาลจังหัดศรีสะเกษ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๖

ตรวจอาหารสดและอาหารปรุงสำเร็จรูป ณ งานเทศกาลปีใหม่สี่เผ่าไทยศรีสะเกษ ประชำปี 2566

รับการศึกษาดูงาน เรื่อง เครื่องมือการเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพ ในชุมชน “ร้านชำ GIS” หรือ “หอมแดง Project”  จากเจ้าหน้าที่จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ

ภก.ไพฑูย์ แก้วภมร รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมลงพื้นที่ติดตามตรวจเยี่ยมและพบปะเกษตรกร ในการขับเคลื่อนวาระจังหวัดศรีสะเกษเกษตรบูรณาการ : หอมแดง

ขั้นตอนการต่ออายุใบอนุญาตร้านยา ประจำปี 2565

ขั้นตอนการต่อใบอนุญาตสถานพยาบาล ประจำปี 2566

ขั้นตอนการต่อใบอนุญาตอาหาร ปี 2566

หน้าที่ 4 จาก 6